دماسنج بازار

«ولغدر» قیمت خورد

11:42 - 1400/01/25

نمادهای دو شرکت قند ثابت خراسان و لیزینگ خودرو غدیر که روز گذشته با اعلام ناظر بازار برای بازگشت به معاملات، فرآیند کشف قیمت خود را با موفقیت به انتها نرساندند، این رویه را در روز جاری از سر گرفتند.

در نماد «قثابت»: بهترین سفارش فروش در ابتدای این فرآیند در محدوده 103 تومانی قابل رویت بود که در سوی دیگر، قیمت 1005 ریال همانند روز گذشته، بهترین قیمت خرید بود. با گذشت زمان قیمت فروش 1026ریالی را به عنوان بهترین قیمت در سفارش‌های فوش مشاهده می‌کنیم.

و در نماد «ولغدر»: در ابتدای این فرآیند و در بهترین قیمت از سفارش‌های فروش، محدوده 120 تومان را مشاهده کردیم که قیمت خرید بهینه در 116 تومان دیده شد. در ادامه نیز با کاهش قیمت فروش، و از سوی دیگر رشد قیمت خرید، 1192 ریال را در دو سوی خرید و فروش مشاهده می‌کنیم.

در ادامه این دو فرآیند، در حال حاضر بهترین قیمت فروش در «قثابت» به 1022 ریال رسده و یاقی قیمت‌ها در مبالغ گفته شده قبلی دیده می‌شود.

با نزدیک شدن به دقایق پایانی بازار، «قثابت» بهترین قیمت خریدو فروش را در 1005 ریال به خود دیده است. 

«ولغدر» سرانجام در قیمت اشاره شده 1192 ریالی به معاملات بازگشت تا افت بیش از 2 درصدی را به مخاطبین بازار سرمایه ارائه دهد.

اما نماد شرکت قند ثابت خراسان با بهترین سفارش فروش 1016 ریال و بهترین سفارش خرید 1005 ریال، توفیقی در فرآیند کشف قیمت نداشت.