5 قطعه ساز چقدر سود دادند + جزییات

15:04 - 1400/01/21
گزارش‌های یک‌ماهه سازندگان قطعات منتشر شد.

به گزارش «دنیای بورس»، گزارش یک ماهه 5 شرکت قطعه گری اعلام شد:

آهنگری تراکتور‌سازی ایران(خاهن): میزان فروش ماهانه شرکت در آبان ماه امسال ۱,۲۰۰,۵۰۰ میلیون ریال بوده که نسبت به مهر ماه ۹۹ افزایش ۰۴/ ۰ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد شرکت در آبان ماه ۹۸ فروش نداشته است.

میزان فروش داخلی شرکت در ماه آبان مبلغ ۱,۲۰۰,۵۰۰ میلیون ریال بوده که نسبت به مهر ۹۹ افزایش ۰۴/ ۰درصدی داشته است. شرکت در آبان ماه سال‌جاری فروش صادراتی نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۶,۵۲۹,۴۱۷ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۴۷۷ درصدی داشته است.

رینگ‌سازی مشهد (خرینگ): میزان فروش ماهانه شرکت در آبان ماه امسال ۱,۰۲۶,۳۵۸ میلیون ریال بوده که نسبت به مهر ماه ۹۹ افزایش ۳۹ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۶۴ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه آبان مبلغ ۱,۰۲۵,۷۰۶ میلیون ریال بوده که نسبت به مهر ۹۹ افزایش ۳۷ درصدی داشته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آبان ماه امسال، انواع رینگ سواری به مبلغ ۵۳۰,۱۷۱ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در آبان ماه امسال مبلغ ۸۱۲ میلیون ریال بوده که نسبت به مهر ماه ۹۹ کاهش ۹۴ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آبان ماه امسال، انواع رینگ سواری به مبلغ ۷۳۰ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۵,۳۲۱,۱۴۷ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.

تولیدی لنت ترمز ایران (خلنت): میزان فروش ماهانه شرکت در آبان ماه امسال ۱۱۲,۳۲۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ کاهش ۱۷ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۱۱ درصد افزایش یافته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آبان ماه امسال، لنت ترمز به مبلغ ۹۹,۱۱۵ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۶۱۷,۵۹۸ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۱ درصدی داشته است.

مهندسی صنعتی روان فناور (خفناور): میزان فروش ماهانه شرکت در آبان ماه امسال ۲۱,۲۰۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ کاهش یک درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۹۷ درصد افزایش یافته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آبان ماه امسال، شاتون تیبا به مبلغ ۱۱,۹۵۶ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۶۷,۱۵۲ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ کاهش ۱۱ درصدی داشته است.

فنرسازی خاور (خفنر): میزان فروش ماهانه شرکت در آبان ماه امسال ۰۲/ ۱۲۱.۰۵۹ میلیون ریال بوده که نسبت به مهر ماه ۹۹ رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۸۵ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه آبان مبلغ ۸۶/ ۱۰۱.۰۷۱ میلیون ریال بوده که رشد ۱۴ درصدی را نسبت به مهر ۹۹ نشان می‌دهد.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آبان ماه امسال، محصولات سنگین به مبلغ ۹/ ۵۰.۶۶۲ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در آبان ماه امسال مبلغ ۱۶/ ۱۹.۹۸۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ رشد ۶۰۰ درصدی داشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲۷/ ۵۸۷.۸۰۲ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۶۱ درصدی داشته است.