پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 19 آبان 99

14:56 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 19 آبان 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کپارس 121,730 121,500 7.10
صگل1411 999,989 999,988 5.26
پکرمان 26,870 26,880 4.96
شدوص 23,060 23,000 4.91
رانفور 31,910 31,940 4.90

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چفیبر 7,300 7,180 31.84
سیمرغ 13,900 13,900 4.99
شبندر 23,810 23,810 4.99
شتران 9,740 9,740 4.98
فاسمین 12,580 12,580 4.98

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دارا یکم 176,920 2.01 5.644 هزار میلیارد
خودرو 3,100 2.82 5.385 هزار میلیارد
فولاد 11,540 4.15 5.329 هزار میلیارد
فملی 19,060 4.60 3.154 هزار میلیارد
وبصادر 2,710 4.91 2.11 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
رانفور 31,910 4.90 329.29
پاکشو 90,070 3.40 311.51
سیتا 16,890 4.19 196.80
خپارس 5,760 4.73 155.42
تیپیکو 50,360 1.92 108.73

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,033 0.07
صنوین 98,900 0.81
فیروزه 136,100 3.35
فولاد 11,540 4.15 2,749.37
فملی 19,060 4.60 2,454.38

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,066 0.04 402.54 میلیارد
رانفور 31,910 4.90 354.314 میلیارد
ونوین 4,170 1.96 267.128 میلیارد
امین یکم 10,229 0.06 222.111 میلیارد
خپارس 5,760 4.73 202.95 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 11,540 4.15 2.718 هزار میلیارد
فملی 19,060 4.60 1.538 هزار میلیارد
وبصادر 2,710 4.91 943.626 میلیارد
شبندر 23,810 4.99 530.444 میلیارد
وبملت 4,270 3.61 526.718 میلیارد