6 افزایش سرمایه | تجدید ارزیابی « شپنا » میآید

14:46 - 1400/01/21
جزییات دستورکار 6 افزایش سرمایه اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس»، مهدی صرامی معاون مالی و اقتصادی پالایش نفت اصفهان به بورس 24 گفت: فاز اول افزایش سرمایه ما از محل تجدید ارزیابی زمین‌ها به زودی نهایی خواهد شد و جزییات آن در کدال اطلاع رسانی می‌شود. این افزایش سرمایه مراحل پایانی کارشناسی را طی می‌کند و میزان آن به زودی مشخص خواهد شد.

سایر افزایش سرمایه ها به شرح زیر است:

نیرو سرمایه (نیرو): براساس مصوبه هیات مدیره مورخ 99/07/07شرکت بازرگانی نیروسرمایه(سهامی خاص) که 99/99 درصدسهام آن متعلق به شرکت نیرو سرمایه(سهامی عام) می باشدمقرر گردید سرمایه شرکت بازرگانی ازمحل مطالبات سهامداران ازمبلغ پنج میلیارد ریال به صدمیلیارد ریال افزایش یابد.

کالسیمین (فاسمین): با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-084 مورخ 1399/06/05 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/07/20 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان قائم مقام فراهاني بالاتر ازبيمارستان تهران کلينيک خيابان هشتم پلاک 13طبقه 3سالن جابرن حيان شرکت توسعه معادن روي ايران برگزار میگردد. دستور جلسه :  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

کویر تایر (پکویر): با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-98A-114 مورخ 1398/12/06و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/01/30 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 700,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,180,000 میلیون ریال ، تعداد 1,363,865,753 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 116,134,247 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/07/08 لغایت تاریخ 1399/08/07

پتروشیمی مبین (مبین): افزایش سرمایه #مبین از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

هلدینگ دارو پخش (وپخش): گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 840,000,000,000 ریال به مبلغ 3,600,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور افـزايش ســـرمايه بـه مــيزان 2760 ميـليـارد ريـال (معادل328/57 درصد) شامل مبلغ 1710 ميليارد ريال (معادل203/57درصد) از محل سود انباشته و مبلغ 1050 ميليارد ريال (معادل125درصد) از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران بابت جبران مخارج سرمايه اي انجام شده از محل منابع جاري شرکت در سال هاي مالي گذشته و جلوگيري از خروج نقدينگي و تامين منابع مالي براي حفظ موقعيت در شرکت هاي سرمايه پذير از طريق پشتيباني مالي و مشارکت در افزايش سرمايه آن ها و بهبود نسبت مالکانه و اصلاح ساختار مالي که در تاریخ 1399/07/08 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.