یک اتفاق درباره زمین های « چفیبر »

13:42 - 1400/01/21
زمین های رشته رود متعلق به تولید فیبر ایران به نام شرکت ثبت شدند.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، فیبر ایران اعلام کرد: زمینهای رشته رود متعلق به شرکت تولید فیبر ایران به مساحت 35.707متر مربع که به صورت فروش نامه بوده پس از پیگیری های انجام شده منجر به صدور سند ششدانگ بنام شرکت گردیده است.