پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس یکشنبه 31 فروردین 99

13:26 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس یکشنبه 31 فروردین 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وپارس 1,275 1,289 32.67
صگل411 1,000,000 1,000,000 13.51
فارس 11,390 11,279 7.35
پکرمان 23,620 24,000 6.96
سفارس 13,873 13,500 6.12

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زکوثر 25,110 25,027 4.68
لپارس 74,308 74,061 4.68
غشهد 63,371 62,989 4.42
بورس 81,044 80,495 4.35
شکلر 36,223 35,945 4.26

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شبندر 10,613 5.00 3.256 هزار میلیارد
شیران 18,035 4.93 3.232 هزار میلیارد
وبملت 10,732 4.37 3.144 هزار میلیارد
ونوین 7,441 4.80 2.78 هزار میلیارد
حکشتی 24,757 3.24 2.277 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 11,390 7.35 2,978.33
فولاد 6,197 4.22 1,395.88
وپارس 1,275 32.67 1,306.25
فملی 9,533 3.94 974.03
کگل 14,627 4.67 832.75

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شیران 18,035 4.93 2.078 هزار میلیارد
شبندر 10,613 5.00 1.791 هزار میلیارد
شپنا 6,401 4.39 736.258 میلیارد
رانفور 30,107 5.00 650.703 میلیارد
شتران 8,323 4.68 591.893 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ونوین 7,441 4.80 1.153 هزار میلیارد
وبملت 10,732 4.37 481.035 میلیارد
های وب 19,359 2.57 272.915 میلیارد
جم 22,929 3.82 219.354 میلیارد
کروی 28,074 2.09 210.882 میلیارد