با کدال| کارنامه اسفند «سیمان سازان» در یک قاب

13:15 - 1400/01/21
تا پایان 5 فروردین، 14 شرکت سیمانی گزارش ماهانه اسفند خود را بر روی کدال قرار داده‌اند و در یک نگاه کلی می‌توان گفت این شرکت‌ها عموما به مدار معمول تولید بازگشته‌اند و توانسته‌اند از سطوح عملکرد پاییز نیز فراتر بروند. به این ترتیب به نظر می‌رسد این بنگاه‌ها در سال 98 زمستان کوتاهی را پشت سر گذاشته‌اند. در این گزارش عملکرد این گروه‌ در قالب یک جدول کیفی بررسی شده است.
با کدال| کارنامه اسفند «سیمان سازان» در یک قاب

دنیای بورس: مطابق ماه های اخیر «دنیای بورس» عملکرد بنگاه‌‌های تولیدی بورسی را بر اساس معیارهای متناسب بررسی می‌کند.  در جدول زیر سه مولفه تولید، مبالغ و نرخ‌های فروش سیمانی‌ها در اسفند با عملکرد ماه بهمن و میانگین پاییزی مقایسه شده است؛ سعی شده تا این شرکت‌ها بر اساس کیفیت عملکرد خود در این جدول مرتب شوند؛ به این معنا که ردیف‌های فوق بهترین عملکردهای سیمانی را نشان می‌دهد و ردیف‌های پایانی دال بر عملکرد ضعیف شرکت‌هاست. با این حال، این قیاس به هیچ وجه قطعی نیست؛ برای مثال میزان سودآوری و هزینه شرکت‌ها در نظر گرفته نشده و تنها بر اساس 3 مولفه مذکور رده‌بندی انجام گرفته است.

با کدال| کارنامه اسفند «سیمان سازان» در یک قاب8
عملکرد اسفند شرکت‌های سیمانی که تا 5 فروردین گزارش ماهانه خود را منتشر کرده‌اند

توضیح: وضعیت نرمال به شرایطی گفته می‌شود که اختلاف عملکردی در بازه 5- تا 5 درصد قرار گرفته باشد. در مرحله بعد در وضعیت کمی خوب و کمی ضعیف قرار می‌گیریم. این صفت کیفی به اختلاف عملکرد بین 5 تا 15 درصد در بازه مثبت و منفی اطلاق می‌شود. بازه 15 تا 30 درصد مثبت را با صفات خوب و بازه 15- تا 30- درصد را با صفت کیفی ضعیف مشخص کرده‌ایم و در نهایت بازه تغییر بیشتر از 30 درصد و کمتر از 30- درصد با توصیفات خیلی خوب و خیلی ضعیف مشخص شده‌است.