پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس یکشنبه 25 اسفند 98

13:11 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس یکشنبه 25 اسفند 98

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
گویان 5,011 5,011 4.99
توریل 12,312 12,398 4.27
غشهداب 10,089 10,261 3.23
غدیس 39,031 40,101 1.30
وگستر 8,053 8,268 0.76

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سمگا 13,678 13,300 6.56
شغدیر 26,667 26,667 5.00
فرابورس 71,535 71,535 5.00
کلر 75,846 75,846 5.00
مادیرا 29,158 29,155 4.99

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 59,313 0.14 1.219 هزار میلیارد
اعتماد 28,845 0.07 237.661 میلیارد
سمگا 13,678 6.56 180.883 میلیارد
آکورد 22,884 0.03 147.381 میلیارد
فرابورس 71,535 5.00 117.742 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
گویان 5,011 4.99 55.698 میلیارد
آسامید 10,142 0.08 12.356 میلیارد
زاگرس 75,112 2.35 10.516 میلیارد
فرابورس 71,535 5.00 6.724 میلیارد
اعتماد 28,845 0.07 3.825 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
دی 5,115 2.83 51.15 میلیارد
اوان 47,783 4.96 44.916 میلیارد
ذوب 2,576 1.00 24.404 میلیارد
شاوان 56,837 1.99 17.051 میلیارد
شراز 54,371 2.00 16.311 میلیارد