پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس چهارشنبه 30 بهمن 98

13:03 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس چهارشنبه 30 بهمن 98

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
نوین 3,850 3,854 6.91
فماک 8,000 8,000 6.65
فرابورس 61,967 61,967 5.00
اوان 36,655 36,655 5.00
کیمیا 31,237 31,237 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حخزر 24,791 24,654 4.47
کمرجان 31,440 31,251 4.42
آساس 52,138 53,799 2.98
غگلستا 80,594 82,100 2.74
ولبهمن 6,188 6,123 2.09

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 14,957 4.05 616.824 میلیارد
ذوب 2,842 0.35 565.499 میلیارد
کرمان 62,266 0.96 385.374 میلیارد
مادیرا 30,140 4.98 331.201 میلیارد
سمگا 11,587 2.13 303.119 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ومهان 7,535 4.99 146.07 میلیارد
خدیزل 15,590 4.99 92.593 میلیارد
فزرین 13,938 4.85 91.968 میلیارد
اتکام 4,830 4.18 82.698 میلیارد
ثپردیس 15,787 4.99 76.567 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ارفع 7,970 1.53 55.936 میلیارد
بهپاک 20,056 4.73 50.899 میلیارد
شبصیر 40,663 0.93 33.361 میلیارد
ذوب 2,842 0.35 30.925 میلیارد
کگهر 27,099 0.45 30.775 میلیارد