پربازده ترین سهام | ترین‌ های بورس دوشنبه 21 بهمن 98

12:57 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
 پربازده ترین سهام | ترین‌ های بورس دوشنبه 21 بهمن 98

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غشان 36,352 36,983 8.37
کفپارس 69,754 69,754 5.00
ختور 49,541 49,541 5.00
بورس 45,849 45,849 5.00
کالا 40,332 40,332 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حفاری 8,215 8,220 7.00
سهرمز 12,728 12,728 4.99
غشصفا 63,481 63,372 4.84
تایرا 11,342 11,321 4.82
ورنا 2,841 2,835 4.79

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 11,903 4.06 2.581 هزار میلیارد
وپارس 4,709 1.14 1.94 هزار میلیارد
حکشتی 14,694 3.41 1.9 هزار میلیارد
های وب 10,619 4.53 1.284 هزار میلیارد
خپارس 2,679 3.49 1.099 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فخاس 21,826 5.00 257.18
حکشتی 14,694 3.41 218.66
رانفور 20,654 3.90 179.27
بورس 45,849 5.00 120.08
شاراک 11,416 4.79 115.77

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,032 0.04
صنوین 41,408 0.50
فیروزه 55,832 3.23
اخابر 6,519 4.68 528.05
شبندر 11,324 4.68 438.68

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 11,903 4.06 687.541 میلیارد
حکشتی 14,694 3.41 413.911 میلیارد
ولصنم 3,703 4.60 272.652 میلیارد
های وب 10,619 4.53 221.39 میلیارد
شاراک 11,416 4.79 174.817 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وپارس 4,709 1.14 260.268 میلیارد
اخابر 6,519 4.68 130.825 میلیارد
فجر 23,715 3.31 128.679 میلیارد
کگل 8,286 0.46 96.032 میلیارد
وپاسار 3,042 4.61 91.982 میلیارد