پربازده ترین سهام| ترین‌ های فرابورس شنبه 21 دی 98

12:37 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 پربازده ترین سهام| ترین‌ های فرابورس شنبه 21 دی 98

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سرچشمه 6,956 6,960 3.96
زاگرس 64,548 64,548 2.00
غگلستا 64,276 64,276 2.00
آگاس 63,716 63,716 2.00
اطلس 52,857 52,857 2.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دارا 10,114 10,114 0.09
رایان 1.001 میلیون 1.003 میلیون 0.06
دمعیار 10,086 10,081 0.01
اوصتا 13,722 13,782 0.01
آکورد 21,886 21,883 0.03

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 27,856 0.13 665.476 میلیارد
آکورد 21,886 0.03 328.778 میلیارد
چکاپا 11,915 1.99 284.881 میلیارد
وهور 7,696 1.99 208.006 میلیارد
بجهرم 2,733 1.98 94.282 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وهور 7,696 1.99 188.254 میلیارد
بجهرم 2,733 1.98 88.823 میلیارد
میدکو 4,803 2.00 51.988 میلیارد
کاریس 48,554 1.63 30.524 میلیارد
کوثر 14,315 2.00 28.63 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 27,856 0.13 452.821 میلیارد
آکورد 21,886 0.03 143.509 میلیارد
حسینا 23,064 2.00 11.532 میلیارد
افرا 15,625 2.00 5.016 میلیارد
کگهر 21,497 2.00 1.053 میلیارد