رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

کارنامه ارزی پتروشیمی ها| شیوه تامین مالی 5 پروژه

12:30 - 1400/01/21
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از تامنی مالی  پروژه حوزه پتروشیمی در نقاط مختلف کشور خبر داد.
کارنامه ارزی پتروشیمی ها| شیوه تامین مالی 5 پروژه

به گزارش «دنیای بورس»، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بازدید به عمل آمده دیروز رئیس جمهور از نمایشگاه پتروشیمی در روز ملی پتروشیمی در یادداشت اینستاگرامی خود تاکید کرد: شرکت های پتروشیمی بیش از 90 درصد تعهد ارزی خود را ایفا کرده اند و نقش مهمی در تامین نیازهای ارزی کشور دارند. در 9 ماهه امسال از مجموع 29 میلیارددلار ارز تامین شده برای وارداتف حدود 20 درصد نیاز ارزی کشور، 35 درصد سهم ارز برگشتی صادرات غیرنفتی و بیش از 50 درصد ارز سامانه نیما به شرکت های پتروشیمی تعلق داشته است.

همتی در ادامه یادداشتش تاکید دارد که با تامین مالی 3.7 میلیارد یورو از منابع بانک مرکزی در چین از طریق سایناشور برای پروژه در حال اجرای پتروشیمی در نقاط مختلف کشور، به زودی شاهد افزایش قابل توجه تولیدات پتروشیمی خواهیم بود.

کارنامه ارزی پتروشیمی ها| شیوه تامین مالی 5 پروژه1