دوباره تجدید ارزیابی| « غصینو » افزایش سرمایه میدهد

12:30 - 1400/01/21
صنعتی مینو میخواهد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها 332 درصد افزایش سرمایه دهد.

به گزارش «دنیای بورس» گزارش توجیهی افزایش سرمایه صنعتی مینو، از 100 میلیارد تومان به 431.9 میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي، کاهش ريسک مالي سرمايه و بهبود نسبت مالکانه که به تصویب هیئت مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

خواندن این مطلب را از دست ندهید: انواع افزایش سرمایه