ترین‌های فرابورس یکشنبه (8 دی 1398)

12:27 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 ترین‌های فرابورس یکشنبه (8 دی 1398)

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دبالک 11,615 11,830 8.17
شغدیر 12,438 12,479 5.15
غگلستا 65,394 65,394 5.00
توریل 13,799 13,799 5.00
وآوا 8,015 8,015 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
مفاخر 16,203 16,450 4.36
حآسا 10,151 10,168 4.21
کی بی سی 27,608 28,543 4.13
زقیام 24,041 24,000 3.42
حسیر 7,816 7,828 3.41

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 12,642 3.90 442.708 میلیارد
ذوب 2,199 0.72 343.629 میلیارد
اعتماد 27,659 0.05 338.635 میلیارد
کرمان 50,104 0.68 320.22 میلیارد
فرابورس 25,015 4.85 315.207 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
نوین 3,053 4.81 62.177 میلیارد
اوان 33,672 4.59 57.809 میلیارد
وهور 7,006 4.02 55.314 میلیارد
مارون 47,270 4.94 46.183 میلیارد
فرابورس 25,015 4.85 40.483 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وعسکر 3,290 2.14 64.114 میلیارد
آکورد 21,676 0.05 31.778 میلیارد
شاوان 43,104 0.82 20.086 میلیارد
ودی 4,419 1.73 18.722 میلیارد
بساما 7,020 3.03 18.519 میلیارد