همزمان با ابلاغ بخشنامه توسط سازمان امور مالیاتی مطرح شد

شرط شمولیت بورسی‌ها از نرخ صفر مالیاتی

10:50 - 1400/01/21
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ شرکت‌های بورسی و برخورداری از معافیت صفر مالیاتی ابلاغ شد.
شرط شمولیت بورسی‌ها از نرخ صفر مالیاتی

دنیای بورس: بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت در اجرای بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ به ادارات کل مالیاتی ابلاغ شد.

بر این اساس، شرکت‌هایی که صورت‌های مالی عملکرد سال ۹۶ آنها مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده باشد در صورتی که طی سال ۹۷ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرده و مازاد حاصل از تعیین تکلیف ارزیابی را به حساب افزایش سرمایه منظور و فارغ از میزان درآمد و هزینه طی سال ۹۷ با این اقدام از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی مذکور خارج شوند با رعایت سایر مقررات مربوطه امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه را دارا خواهند بود.

در صورتی که افزایش سرمایه از محل سایر منابع در سال جاری و قبل از افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی انجام شده و با انجام آن شرکت از شمول ماده 141 قانون مذکور خارج شده باشد، در این صورت امکان برخورداری از مشوق مذکور را نخواهد داشت.