ترین‌های فرابورس یکشنبه (18 شهریور)

09:03 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
ترین‌های فرابورس یکشنبه (18 شهریور)

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کشرق 6,326 6,400 8.96
ولشرق 1,834 1,853 7.50
گکوثر 9,459 9,459 5.00
غگلستا 6,241 6,241 5.00
ساینا 4,582 4,582 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بساما 3,290 3,256 3.32
اتکای 1,245 1,223 3.26
دریشمک 15,889 15,861 2.96
چکاپا 5,691 5,660 2.58
کوثر 1,525 1,575 2.24

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 21,312 0.05 231.376 میلیارد
زاگرس 54,032 0.71 153.047 میلیارد
چکاپا 5,691 2.58 108.958 میلیارد
شغدیر 3,716 3.51 102.598 میلیارد
کرمان 5,798 4.07 77.309 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شغدیر 3,716 3.51 50.753 میلیارد
زاگرس 54,032 0.71 25.342 میلیارد
کرمان 5,798 4.07 20.655 میلیارد
ذوب 2,102 5.00 14.405 میلیارد
میدکو 2,724 4.09 14.269 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 21,312 0.05 138.678 میلیارد
آکورد 16,698 0.05 21.085 میلیارد
فزرین 7,269 3.50 7.659 میلیارد
غگلپا 11,510 4.65 6.331 میلیارد
ارفع 7,188 0.96 3.974 میلیارد