ترین‌های بورس سه‌شنبه (6 شهریور)

16:22 - 1400/01/18
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
ترین‌های بورس سه‌شنبه (6 شهریور)

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حتاید 3,524 3,555 37.98
فولاژ 1,995 1,999 9.98
خمحور 4,762 4,680 6.63
وتوصا 2,093 2,065 5.07
سبهان 18,648 18,648 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شتران 4,350 4,341 9.54
شپنا 5,521 5,505 9.46
شبندر 9,917 9,876 9.37
شبریز 14,021 13,958 9.34
پارسان 4,084 4,082 4.89

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فملی 4,011 4.29 431.36 میلیارد
رمپنا 4,306 4.16 385.673 میلیارد
فولاد 4,666 3.69 271.173 میلیارد
فایرا 4,296 0.32 252.628 میلیارد
پارس 32,818 2.57 211.369 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
رمپنا 4,306 4.16 90.22
حتاید 3,524 37.98 25.49
فولاژ 1,995 9.98 23.69
پاکشو 14,009 4.99 17.47
حفاری 4,606 4.42 13.39

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
رمپنا 4,306 4.16 106.982 میلیارد
امین یکم 10,031 0.05 47.919 میلیارد
وبیمه 3,889 4.99 22.708 میلیارد
ولساپا 1,341 2.33 17.439 میلیارد
پارند 10,117 0.07 14.745 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فملی 4,011 4.29 152.399 میلیارد
فخوز 9,510 4.89 104.727 میلیارد
پارسان 4,084 4.89 92.046 میلیارد
فولاد 4,666 3.69 78.528 میلیارد
مبین 6,475 4.36 63.872 میلیارد