ترین‌های فرابورس شنبه (13 مرداد)

13:15 - 1400/01/18
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
ترین‌های فرابورس شنبه (13 مرداد)

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کاسپین 11,250 11,250 4.01
دماوند 8,230 8,100 3.13
زاگرس 49,974 51,376 2.13
تلیسه 5,861 5,780 1.84
افرا 2,555 2,550 1.83

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زشگزا 4,236 4,300 9.60
شتوکا 4,108 4,104 4.91
ولبهمن 1,435 1,434 4.90
دریشمک 25,978 25,898 4.81
سمگا 1,827 1,820 4.60

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,505 1.38 266.118 میلیارد
زاگرس 49,974 2.13 238.121 میلیارد
اعتماد 20,899 0.14 158.589 میلیارد
چکاپا 5,072 0.26 64.493 میلیارد
شاوان 15,435 3.40 60.234 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خراسان 8,717 3.51 2.283 میلیارد
بپاس 3,105 0.13 1.416 میلیارد
غدیس 2,771 2.50 802.595 میلیون
حریل 1,125 2.43 93.375 میلیون
اتکام 997 0.10 36.583 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 20,899 0.14 37.425 میلیارد
میدکو 2,736 2.43 26.202 میلیارد
ذوب 1,505 1.38 19.933 میلیارد
شاوان 15,435 3.40 11.216 میلیارد
آکورد 16,310 0.06 10.596 میلیارد