ترین‌های فرابورس 1397/03/29

08:18 - 1400/01/18
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
ترین‌های فرابورس 1397/03/29

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کاریس 14,130 14,150 5.99
وکوثر 636 636 4.95
گوهران 1,015 1,019 4.53
ثروتم 18,350 18,350 4.17
وهور 1,281 1,292 4.06

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وگردش 813 794 5.02
گکوثر 11,439 11,434 4.86
سدبیر 1,300 1,300 4.34
حخزر 2,251 2,289 4.33
کی بی سی 2,440 2,490 4.13

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 35,106 2.65 245.173 میلیارد
ذوب 1,127 2.27 213.751 میلیارد
اعتماد 20,380 0.04 189.794 میلیارد
سمگا 1,990 3.65 126.461 میلیارد
چکاپا 3,685 0.32 61.773 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 1,990 3.65 70.515 میلیارد
زاگرس 35,106 2.65 53.016 میلیارد
چکاپا 3,685 0.32 5.941 میلیارد
گوهران 1,015 4.53 5.707 میلیارد
غشهداب 1,921 2.02 2.623 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 15,990 0.03 23.276 میلیارد
اعتماد 20,380 0.04 10.621 میلیارد
خراسان 7,691 2.66 8.879 میلیارد
ذوب 1,127 2.27 7.94 میلیارد
کپرور 5,169 1.03 2.379 میلیارد