مدیریت نظارت بر بازار اولیه اعلام کرد:

افزایش سرمایه 104 شرکت بورسی

19:53 - 1400/01/17
مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکت های سهامی عام جهت انجام افزایش سرمایه طی هشت ماه سال 95 معادل 149هزار و 575 میلیارد ریال است . بر اساس مجوزهای صادر شده ، 55 درصد افزایش سرمایه ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مابقی از محل سود انباشته و اندوخته ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تامین شده است.

سنا: مدیریت نظارت بر بازار اولیه اعلام کرد: در راستای اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط ، طی 8 ماهه سال 95 نسبت به بررسی درخواست افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و درخواست مجوز انتشار اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و اوراق مرابحه اقدام کرد.

 غلامرضا ابوترابی ادامه داد: همچنین در این مدت مجوز انجام افزایش سرمایه 104 شرکت، دو مورد تاسیس و 4 مورد انتشار اوراق اجاره و 5 مورد انتشار اوراق رهنی، مرابحه و مشارکت صادر شده است.

 به گفته این مقام مسوول، مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به شرکت های سهامی عام جهت انجام افزایش سرمایه طی هشت ماه سال 95 معادل 149هزار و 575 میلیارد ریال است.وی در خصوص جزییات این افزایش سرمایه ها افزود: بر اساس مجوزهای صادر شده ، 55 درصد افزایش سرمایه ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مابقی از محل سود انباشته و اندخته ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تامین شده است.

 ابوترابی تصریح کرد: 104 شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس در حالی در مدت مورد بررسی 149 هزار و 575 میلیارد ریال افزایش سرمایه دادند که 82هزار و 477 میلیارد ریال آن مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ، 21هزار و 153 میلیارد ریال سود انباشته، 28هزار 319 میلیارد ریال اندوخته و 17 هزار و 625 میلیارد ریال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است.

 وی همچنین در تشریح جزییات انتشار اوراق رهنی ، مرابحه، مشارکت و تاسیس شرکت سهامی عام گفت: در این مدت 4 مورد انتشار اوراق اجاره به مبلغ 5هزار و 98 میلیون ریال ، یک مورد انتشار اوراق رهنی به مبلغ 3هزار میلیون ریال ، یک مورد انتشار اوراق مرابحه به مبلغ 16 هزار میلیون ریال و یک مورد انتشار اوراق مشارکت به مبلغ یک هزار میلیون ریال انجام شده است.

 این مقام مسول ادامه داد: دو مورد تاسیس شرکت نیز ثبت شده است که متعلق به شرکت اعتباری ثامن به ارزش 3هزار میلیون ریال و شرکت بیمه حکمت صبا به ارزش دو هزار و 500 میلیون ریال بوده است.