8 افزایش سرمایه امروز | کدام بورسی تجدید ارزیابی میدهد

15:40 - 1400/01/17
تازه ترین افزایش سرمایه ها اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، تازه ترین افزایش سرمایه ها اعلام شد:

غدشت و تجدید قوی: گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 53,453,000,000 ریال به مبلغ 584,936,182,738 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي و کاهش ريسک مالي در صورت وضعيت مالي شرکت و بهره مندي از معافيت هاي مالياتي که در تاریخ 1399/11/04 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

افزایش سرمایه ۲۲۰ درصدی وتوشه مورد تایید حسابرس قرار گرفته است.

تاپکیش با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-087 مورخ 1399/06/05و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/06/26 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 400,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,200,000 میلیون ریال ، تعداد 574,544,022 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 25,455,978 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/11/05 لغایت تاریخ 1399/12/04

 غویتا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-158 مورخ 1399/09/09 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/22 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,316,018 میلیون ریال به‌مبلغ 3,500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1,783,982 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 400,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/11/04 لغایت تاریخ 1400/01/03

 دبالک گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 370,000,000,000 ریال به مبلغ 770,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالي و کاهش ريسک مالي در صورت وضعيت مالي شرکت و طرحهاي توسعه اي خطوط توليدي که در تاریخ 1399/11/02 به تصویب هیئت مدیره رسید.

قرن پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پدیده شیمی. درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد | محل تامین: مطالبات حال شده و آورده نقدی

غشوکو ثبت کرد: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-023 مورخ 1399/03/07 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/25 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 36,500 میلیون ریال به‌مبلغ 145,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 80000 میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ 28500 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/10/30 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

ساروج با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-019 مورخ 1399/02/31و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/03/25 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 900,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,340,000 میلیون ریال ، تعداد 423,466,834 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 16,533,166 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/11/05 لغایت تاریخ 1399/12/04