پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس یک بهمن 99

15:25 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پُربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس یک بهمن 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
آوا 7,491 7,820 14.26
آگاس 67,987 68,990 8.70
مدیر 9,390 9,527 8.42
آتیمس 191,474 191,980 7.31
کاریس 11,559 11,600 7.24

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
گدنا 35,606 35,606 5.00
کمرجان 100,786 100,719 4.94
شتوکا 66,050 65,964 4.88
غپآذر 69,038 68,938 4.86
غفارس 12,008 11,984 4.80

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 34,433 0.04 1.964 هزار میلیارد
وکبهمن 17,518 2.16 1.682 هزار میلیارد
کرمان 76,406 1.07 1.296 هزار میلیارد
چخزر 50,139 1.80 1.268 هزار میلیارد
حریل 6,271 4.45 1.077 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 34,433 0.04 535.336 میلیارد
آگاس 67,987 8.70 439.587 میلیارد
آوا 7,491 14.26 196.428 میلیارد
غصینو 84,578 4.74 171.114 میلیارد
آساس 162,813 6.47 96.468 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
دارا 9,950 0.09 262.537 میلیارد
حریل 6,271 4.45 207.987 میلیارد
کلر 109,598 2.63 103.001 میلیارد
سمگا 31,015 2.25 70.668 میلیارد
بمپنا 84,719 4.72 64.882 میلیارد