پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 27 دی99

15:07 - 1400/01/17
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 27 دی99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خموتور 28,570 28,570 5.00
دارو 31,880 31,940 4.80
ولصنم 12,950 13,030 4.35
فجام 11,290 11,440 3.58
وخارزم 8,220 8,330 3.53

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غشاذر 25,210 24,700 11.95
ارزش 8,610 8,500 8.11
دارا یکم 111,670 109,260 8.01
کاردان 135,880 132,790 7.90
فیروزه 137,920 134,100 7.42

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 2,460 3.15 3.487 هزار میلیارد
شستا 19,840 3.60 3.311 هزار میلیارد
خساپا 2,020 3.81 2.564 هزار میلیارد
کمند 10,068 0.18 1.978 هزار میلیارد
شپنا 9,340 4.79 1.845 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وخارزم 8,220 3.53 87.92
دارو 31,880 4.80 55.01
خموتور 28,570 5.00 48.81
ولصنم 12,950 4.35 27.13
ددام 18,940 3.50 14.79

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,067 0.22
صنوین 97,630 2.14
فیروزه 137,920 7.42
فارس 9,570 4.87 3,532.45
فولاد 10,320 4.80 2,729.91

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کمند 10,068 0.18 1.125 هزار میلیارد
امین یکم 10,233 0.00 654.758 میلیارد
کیان 26,763 0.14 297.843 میلیارد
یاقوت 11,792 0.13 197.087 میلیارد
پارند 11,260 0.08 105.49 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 2,460 3.15 1.436 هزار میلیارد
شپنا 9,340 4.79 1.196 هزار میلیارد
فولاد 10,320 4.80 1.166 هزار میلیارد
فملی 10,410 4.93 1.097 هزار میلیارد
وتجارت 2,580 4.80 1.086 هزار میلیارد