صف بندی امروز | سهامی که خریدارند / سهامی که فروشنده اند + جدول

14:56 - 1400/01/17
سهامی که امروز در صف خرید بودند و سهامی که امروز در صف فروش بودند، کدامند.
صف بندی امروز | سهامی که خریدارند / سهامی که فروشنده اند + جدول

دنیای بورس | سهامی که امروز در صف خرید بودند و سهامی که امروز در صف فروش بودند، کدامند.