کسری بودجه دوباره بورس را هیجانی میکند؟

14:27 - 1400/01/17
کسری بودجه دوباره بورس را هیجانی میکند؟

به گزارش «دنیای بورس» فارس نوشت: بودجه دولت از 4 طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی، فروش اوراق بدهی، افزایش قیمت تسعیر دلارهای حاصل از فروش نفت و در نهایت میزان کسری بودجه می تواند بر بورس تاثیر بگذارد.

محاسبات نشان می ‌دهد میزان کسری تراز عملیاتی دولت در بودجه در بهترین حالت 319 هزار میلیارد تومان است که به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه تأثیر خواهد داشت.

کسری بودجه از طریق افزایش تورم، حجم وابستگی دولت به بازار سرمایه را برای تامین مالی افزایش می دهد. بسیاری از شرکت های حاضر در بورس به دلیل نداشتن صادرات، به سهام ریالی معروف هستند و یکی از موضوعاتی که بر این نمادها تاثیر بسیاری دارد، تورم است.