15 شرکتی که سود دادند + جزییات

14:22 - 1400/01/17
جدیدترین سود شرکت ها اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس»، جدیدترین سود شرکت ها اعلام شد:

 1. شرکت کارگزاري بانک تجارت از زیر مجموعه های وتجارت دست به کار بزرگی زده و ۱۳۹۶ میلیارد ریال سود خالص در ۶ماهه داشته است.
 2. مادیرا سهم 3 ماهه 688 میلیارد ریال سود عملیاتی و 543 میلیارد ریال سود خالص داشت.  6 ماهه سود عملیاتی با  یک جهش 3466 و سود خالص 3194 میلیارد ریال است. در 9ماهه  سود عملیاتی 6482 و سود خالص 5652 میلیارد ریال شده است.
 3. شفن در 6 ماهه تلفیقی حسابرسی شده 16385 ریال و در سود اصلی نیز 18873 ریال سود محقق کرده است
 4. بترانس در 6 ماهه  تلفیقی حسابرسی شده به سود 1414 ریالی رسیده که نزدیک  به کل سود سال قبل است.
 5. کشت و صنعت آبشیرین(آبین). در دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30  به  تحقق سود 107 ریالی به ازاء هر سهم رسیده است.این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 3 ریال زیان شناسایی کرده بود.
 6. امید آوران سبز ھکمتان از زیر مجموعه های پقهکمت در 6 ماهه به سود 11 میلیارد ریالی رسیده است
 7. پرسي ايران گاز از زیر مجموعه های تاپیکو در 6 ماهه 206 میلیارد سود خالص داشته است .
 8. خاور در 6 ماهه  تلفیقی 561 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده است
 9. لخزر در 6 ماهه  تلفیقی حسابرسی شده  3512 و در سود اصلی 3709 ریال محقق کرده است
 10. تامین سرمایه بانک مسکن هم در مسیر بازار است سهم در 3 ماهه 201 ریال سود محقق کرده است
 11. مادیرا 9ماهه اصلی 1660 و تلفیقی 1766 ریال و  6 ماهه  تلفیقی 999 ریال سود محقق کرده است  در 6 ماهه اصلی حسابرسی شده این عدد  967 ریال بود.
 12. فولاژ سود  تلفیقی حسابرسی شده  با  سرمایه  قدیم  1206 و با  سرمایه  جدید 724 ریال  است
 13. خاهن هم پیشرفت خوبی داشته و 9ماهه خوبی زد. سهم 3 ماهه به سود 175 ریالی رسیده بود 6 ماهه این عدد  680 ریال شده است و 9ماهه  1115 ریال.  سهم در3ماهه  576 میلیارد ریال سود عملیاتی و 480 میلیارد ریال سود خالص دارد  . 6ماهه سود عملیاتی 2222 میلیارد ریال و سود خالص 1863 میلیارد ریال است. در 9ماهه  سود عملیاتی از 2222 به 3649 میلیارد ریال رسیده و سود خالص 3055 میلیارد ریال است
 14. سرمايه گذاري مسکن شمال از زیر مجموعه های ثمسکن در 12ماهه به سود خالص 188  میلیارد ریالی رسیده است.
 15. سرمايه گذاري و توسعه گل گهر از زیر مجموعه های کگل ۷۶۹ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است