آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
وزمین
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
حکمت
مجوز بانک مرکزي در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست)
PDF
ونوین
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
حکمت
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
وگردش
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
دی
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
ونوین
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وبملت
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
ونوین
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
PDF
ونوین
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وگردش
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
وملل
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
وبملت
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وتجارت
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ونوین

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
673.5 0.88 0.13
65