سود 32 میلیاردی «ثباغ»

15:57 - 1400/01/25
در آخرین گزارش سال مالی منتهی به شهریور 95 کاهش 15 درصدی در میزان تحقق سودآوری شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه در مقایسه با اطلاعات پایان دوره قبلی مشاهده می‌شود

باغمیشه در حالی گزارش خود را منتشر کرده است که سود خالص پایان دوره این شرکت در دوره منتهی به شهریور 95 در مرز 32 میلیارد تومان مشاهده می‌شود که این مبلغ در سال مالی قبلی شرکت 38 میلیارد تومان بوده است. این میزان از سودآوری به تحقق 100 درصدی آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت (بر پایه اطلاعات میان‌دوره‌ای 9 ماهه) که میزان EPS را در 405 ریال برآورد کرده بود، منجر شده است. همچنین در گزارش صورت‌های مالی میا‌ندوره‌ای 9 ماهه «ثباغ» میزان سود خالص در محدوده 3 میلیارد تومانی گزارش شده است که این موضوع عملکرد مطلوب شرکت را در سه ماهه پایانی سال مالی خود نشان می‌دهد؛ هر چند این مهم را باید در راستای سناریوی سنوات قبل باغمیشه قرار داد.

 

 

.