تسهیل ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده

13:38 - 1400/01/25
 در جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید)، مشکلات فعالان بخش خصوصی در خصوص نحوه صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد.

سنا: در جلسه 18 اردیبهشت 96 این هیات، بخشنامه‌ها و شرایط و مراحل صدور گواهینامه به همراه سقف زمانی صدور این مجوز با هدف بهبود محیط کسب و کار بازنگری شد. در این بخشنامه تجمیعی شرایط به شرح ذیل تسهیل شد: مودیان به منظور ثبت نام فقط به سامانه www.tax.gov.ir مراجعه کرده و نیاز به بارگذاری اطلاعات در سامانه دیگری نخواهند داشت. مدارک مالیاتی مورد نیاز صدور گواهی به ارائه اظهارنامه های دوره مشمولیت که تا زمان ثبت نام اظهار نشده است تقلیل یافت. مدت اعتبار گواهی مودیان حائز شرایط جدید برای بار اول به شش ماه افزایش یافت. مدت اعتبار گواهی برای افرادیکه بدهی مالیاتی خود را پرداخت یا ترتیب پرداخت داده اند، 12 ماه تعیین شد. مدت اعتبار گواهی برای مودیان خوش حساب به 24 ماه افزایش یافت. مدت زمان صدور گواهینامه به 7 روز کاهش یافت و به منظور تسریع در صدور گواهینامه، مودیان می توانند از یکماه قبل از پایان انقضای اعتبار نسبت به تمدید آن درخواست خود را ارائه کنند. در صورت لغو اعتبار گواهینامه مودی، معاملات مودی مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی، تا تاریخی که اعتبار لغو نشده است قابل قبول است.