مجوز انتشار ۳۵۰۰میلیارد تومان «اخزا»

12:47 - 1400/01/25
هیات دولت مجوز انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان را از سوی وزارت اقتصاد با نظارت سازمان برنامه و بودجه صادر کرد.

بر مبنای مصوبه جدید هیات وزیران، وزارتخانه اقتصاد مجاز شد براساس تبصره 5 قانون بودجه سال جاری، 2500میلیارد تومان اسناد خزانه و بر اساس ردیف 3 تبصره 36 الحاقی بودجه، 1000میلیارد اسناد خزانه منتشر کند. به این ترتیب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند برای انتشار 3500میلیارد تومان «اخزا» با حفظ قدرت خرید و جبران تادیه بدهی‌ها با سررسید دو ساله مطابق تخصیص اعلام شده سازمان برنامه و بودجه اقدام کند. در حالی که کارشناسان نسبت به وابستگی شدید بودجه دولتی به بازار بدهی هشدارهایی را مطرح کرده اند، دولت سازمان برنامه و  بودجه را برای متعهد تامین و تخصیص اعتبار برای بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی در سر رسید تعیین کرده است.

مجوز انتشار ۳۵۰۰میلیارد تومان «اخزا»9