انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق تامین اجتماعی

12:39 - 1400/01/25
بر اساس مصوبه هیات وزیران، سازمان تامین اجتماعی اجازه انتشار یک‌هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در بازار پول یا سرمایه را کسب کرد.

هیات وزیران در جلسه 11 اسفندماه 95 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی و در اجرای ردیف 2 جدول شماره 3 تبصره 36 الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور با مجوز انتشار یک‌هزار میلیارد تومانی اوراق مالی اسلامی برای تسویه بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه موافقت کرد. در این مصوبه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شده، بابت تسویه بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، نسبت به انتشار حداکثر یک‌هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از طریق نهاد مالی یا واگذاری به طلبکاران، با سررسید تا 5 سال در بازار پول یا سرمایه اقدام کند. اوراق مذکور جهت تسویه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق تامین اجتماعی19