قیمت خوراک پتروشیمی بندر امام در آذرماه

12:18 - 1400/01/25
قیمت خوراک NGL تحویلی (شامل خوراک طرح آماک) به پتروشیمی بندر امام در آذر 8میلیون و ٥٠٣ هزار و ١٧٣ ریال به ازای هر تن تعیین شده است.

 نیپنا: معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت پیش از این قیمت خوراک NGL تحویلی (شامل خوراک طرح آماک) به پتروشیمی بندر امام را برای آبان‌ماه 8 میلیون و ٢٢٦ هزار و ٩١٦ ریال عنوان کرده که در توضیح این ٢ ماه آمده است، قیمت‌های خوراک مهر و آبان ابلاغ شده تاریخ ١٠ بهمن ماه به قیمت‎های فوق اصلاح شده است. قیمت‌های فوق بدون در نظر گرفتن عوارض، مالیات و حقوق قانونی دولت است که باید بر اساس مقررات و دستورالعمل‎های مالی منظور شود.