معافیت تولید از پرداخت مالیات واردات

12:04 - 1400/01/25
براساس بخشنامه مرکز واردات و مناطق ویژه گمرک ایران، واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات واردات معاف شدند.

تسنیم: براساس بخشنامه گمرکی، واحدهای تولیدی از پرداخت 4 مالیات علی الحساب واردات معاف شده اند. در مورد کالاهای کامل و کالاهای غیرمرتبط با حوزه تولید همچنان مالیات 4درصدی اخذ می‌شود.متن بخشنامه اخذ مالیات علی الحساب واردات به این ترتیب است: واردات کالا مشمول پرداخت مالیات علی الحساب به میزان 4 مجموع ارزش کالا و حقوق ورودی متعلقه است. کشف هرگونه مغایرت که منجر به اخذ مابه التفاوت ارزش و حقوق ورودی شود، مستلزم مطالبه مابه التفاوت مالیات علی الحساب بر اساس تفاوت ارزش و حقوق ورودی پیش آمده نیز خواهد بود. براین اساس واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات موصوف معاف است. این معافیت صرفا شامل واردات کالاهای مرتبط با حوزه فعالیت واحد تولیدی بوده و واردات کالاهای غیرمرتبط و نیز محصول نهایی واحدهای تولیدی را شامل نخواهد بود.