اوراق منفعت یکشنبه در فرابورس

12:20 - 1400/01/21
۴ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت روز یکشنبه در فرابورس پذیریه نویسی میشود.

به گزارش «دنیای بورس»، در حالی تاکنون 10 اوراق منعفت در بورس و فرابورس منتشر شده که طبق برنامه قبلی ، وزارت اقتصاد با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز دولت ، یکشنبه 17 آذر اقدام به پذیره نویسی 4 هزار میلیارد تومان اوراق منفعت با نمادهای "افاد 61 و افاد 62 در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس می کند.

این اوراق 3 ساله با نرخ سود علی الحساب 17.9 درصدی و پرداخت هر شش ماه یکبار ، بدون بازارگردان ، ضمانت سازمان برنامه و بودجه بوده و درآمدهای مالیاتی آتی دولت به عنوان منافع مبنای انتشار صکوک مورد استفاده قرار می گیرند.