تمدید 4 ماهه معافیت عراق برای خرید گاز و برق از ایران

11:56 - 1400/01/21
امریکا با درخواست عراق مبنی بر تمدید واردات گاز و برق از ایران برای مدت 4 ماه موافقت کرد.

اس پی گلوبال: یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: معافیت تحریمی عراق برای واردات گاز طبیعی و برق از ایران به مدت 120 روز دیگر تمدید شده است. این معافیت اطمینان ایجاد می‌کند که عراق می‌تواند در کوتاه مدت نیازهای انرژی خود را در حین برداشتن گام‌هایی برای کاهش وابستگی به واردات انرژی از ایران، تامین کند. به گفته وی با دولت عراق در زمینه حمایت از تدابیر کاهش‌دهنده وابستگی انرژی در تعامل هستیم.

براساس این گزارش این پنجمین معافیت تحریمی عراق برای واردات انرژی از ایران است که از حدود یک‌سال پیش تاکنون توسط آمریکا صادر شده است. اولین بار یک معافیت 45 روزه، سپس دو معافیت 90 روزه و نهایتا در ماه ژوئن یک معافیت 120 روزه صادر شده بود.