ابلاغ دستورالعمل مالیاتی سکه

11:30 - 1400/01/21
دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه ابلاغ شد.

دنیای بورس: دستورالعمل سازمان امور مالیاتی جهت تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی توسط رئیس این سازمان ابلاغ شد. رییس سازمان مالیاتی دستورالعمل اخذ مالیات دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی را ابلاغ کرد.

ابلاغ دستورالعمل مالیاتی سکه8