پذیره‌نویسی جدید اوراق سایپا

11:22 - 1400/01/21
تامین سرمایه لوتوس پارسیان از پذیره نویسی اوراق۴۰۰ میلیارد تومانی صکوک ساپیا و با نرخ سود ۱۶ درصدی تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

دنیای بورس: ابوالفضل شهرآبادی معاون تامین سرمایه لوتوس پارسیان از موافقت اصولی سازمان بورس با انتشار اوراق صکوک مرابحه برای سایپا خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این اوراق با ۴۰۰ میلیارد تومان و نرخ سود ۱۶ درصدی تا ۱۰ روز آینده عرضه شود.

این اوراق با سر رسید ۴ ساله و دوره‌های سود سه ماهه برای خرید قطعات خودرو از قطعه‌سازان شرکت سایپا بوده و مشاور عرضه و متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن به عهده تامین سرمایه لوتوس پارسیان است که با ضانت بانک ملی منتشر می‌شود.