۹ موافقت‌نامه اصولی قطعی در انتشار اوراق

10:43 - 1400/01/21
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی ضمن اشاره به بررسی مستندات دو شرکت برای صدور مجوز نهایی انتشار اوراق منفعت و رهنی از صدور ۹ موافقت‌نامه اصولی قطعی برای انتشار انواع اوراق از سوی سازمان بورس خبر داد.

فارس: غلامرضا ابوترابی از صدور مجوز انتشار صد میلیارد تومان اوراق منفعت شرکت هواپیمایی ماهان خبر داد و گفت: موافقت اصولی انتشار این اوراق در سال گذشته صادر شده و مستندات آن در مراحل بررسی قرار دارد که در صورت صدور مجوز نهایی این اوراق نیز در فرابورس پذیره‌نویسی خواهد شد.

۹ موافقت‌نامه اصولی قطعی برای انتشار انواع اوراق اجاره، صکوک و اوراق رهنی از سوی سازمان بورس صادر شده، مجوز انتشار ۲۰۰ میلیارد تومانی اوراق رهنی شرکت کرمان موتور نیز از سازمان دریافت شده و در حال بررسی مستندات است.

شرکت‌های خصوصی و حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های تأمین سرمایه سازمان بورس و آشنایی با خدمات متنوع مالی این بانک‌های سرمایه‌گذاری با انواع ابزارهای مالی آشنا شوند. در حال حاضر در بازار بدهی انواع ابزارهای مالی ازجمله صکوک، اوراق اجاره، اوراق منفعت، اوراق وکالت‌، اوراق استصناع، اوراق مرابحه و اوراق رهنی و سایر ابزارهای مالی قابلیت انتشار دارند. هواپیمایی ماهان پیش از این چهار بار از طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه در مجموع بالغ بر 430 میلیارد تومان تامین مالی شده است.