قرارداد افزایش خوراک پتروشمی نوری

10:21 - 1400/01/21
قرارداد افزایش خوراک پتروشیمی نوری با شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

پتروتحلیل: از ابتدای سال ۱۳۹۷، قراداد افزایش خوراک پتروشیمی نوري با شرکت ملی نفت ایران منعقد شد که با عقد این قرارداد مشکل مهم تامین خوراک پتروشیمی نوری حل شد.