درخواست افزایش مجدد نرخ زغال سنگ

09:35 - 1400/01/21
انجمن زغال سنگ ایران از درخوسات خود برا افزایش مجدد نرخ‌ها خبر داد.

دنیای بورس: سعید صمدی؛ دبیر انحمن زغال سنگ ایران در گفت‌وگو با «دنیای بورس» از درخواست انجمن زغال سنگ برای افزایش مجدد نرخ‌ها خبر داد.

درخواست افزایش مجدد نرخ زغال سنگ19