مهم‌ترین مانع روابط بانکی ایران

05:54 - 1400/01/18
اگر چه تحریم‌ها یکی ازعوامل اساسی در به انزواکشیدن نظام بانکی عنوان می‌شود اما پیاده نشدن برخی استانداردهای بین‌المللی از مهمترین موانع روابط بانکی با خارج است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «موانع غیرتحریمی گسترش روابط بانکی ایران با سایر کشورها» به پرسش‌های رییس بهارستان پیرامون مسائل نظام بانکی پاسخ داد.

بر مبنای بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس اگرچه بسیاری تحریم‌ها را عامل اصلی به انزوا رانده‌شدن نظام بانکی می‌دانند، اما پیاده نشدن برخی از استانداردهای بین‌المللی در این نظام (به دلیل انعکاس تصویری پرریسک از همکاری با بانک‌های ایران)، حتی با فرض نبود تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین موانع روابط بانکی با خارج است.

این پژوهش با بررسی پنج دسته استاندارد جهانی، وضعیت نظام بانکی ایران را از لحاظ پیاده‌سازی استانداردهای ایزو، گزارشگری مالی، ارزیابی بخش مالی و توصیه‎‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد نظام بانکی تنها از لحاظ رعایت استانداردهای ایزو در وضعیت مناسبی قرار دارد.

این در حالی است که عدم پیاده‌سازی سایر استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی در عمل باعث پرریسک جلوه دادن نظام بانکی ایران و در نتیجه عدم تمایل بانک‌های خارجی به همکاری با نظام بانکی ایران شده است. وضعیتی که به روشنی در دوران پسابرجام قابل مشاهده بود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد توسعه روابط بین‌المللی بیش از هر چیز در گرو اصلاح درونی نظام بانکی است.

تفصیل پژوهش مزبور را اینجا بخوانید.

در همین رابطه در گزارش امروز «دنیای اقتصاد» بخوانید: الگوی توسعه عدالت‌محور