امکان عرضه گاز در « انرژی »

04:17 - 1400/01/18
در حالی پذیرش بنزین در بورس انرژی صورت گرفته که پیشنهاد عرضه گاز در بورس انرژی به شرکت ملی گاز نیز ارایه شده است.

علی حسینی در پاسخ به «ایرنا» در خصوص پذیرش بنزین در بورس انرژی و امکان عرضه گاز همزمان با طرح صادرات آن می‌گوید: بنزین در بورس انرژی ایران پذیرش شد و امکان عرضه گاز در بورس انرژی نیز وجود دارد. بورس انرژی پیشنهاد خود را به شرکت ملی گاز ارایه داده است.