عرضه صکوک شستا

02:51 - 1400/01/18
اوراق صکوک اجاره یک هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از امروز عرضه می‌شود.

صکوک اجاره یک هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی امروز و فردا از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره نویسی می‌شود.