دفتر جذب فاینانس پتروشیمی ایران در لندن

21:17 - 1400/01/17
همزمان با تاسیس دفتر جذب منابع مالی مورد نیاز طرح‌های پتروشیمی ایران در لندن، تامین اعتبار و فاینانس از طریق فاندها و صندوق‌های انرژی در دستور کار قرار داده شد.

مهدی شریفی نیک نفس؛ مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی از تاسیس دفتر جذب فاینانس و منابع مالی مورد نیاز طرح‌های پتروشیمی ایران در لندن خبر داد و گفت: تامین اعتبار و فاینانس از طریق فاندها و صندوق‌های انرژی در دستور کار قرار داده شده است.