پذیره‌نویسی۴۰۰ میلیاردی « رمپنا »

20:48 - 1400/01/17
معاون عملیات بازار تامین سرمایه امین جزئیات تامین مالی ۴۰۰ میلیارد تومانی مپنا از طریق بورس انرژی را اعلام کرد.

اسماعیل بینایی از تامین مالی مجدد مپنا به منظور تامین سرمایه در گردش و تامین مالی پروژه‌های سیکل ترکیبی از طریق بازار سرمایه خبر داد و اعلام کرد: این شرکت تصمیم به انتشار 400 میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد برق دارد.

به گفته وی این عرضه که در روزهای آتی انجام می‌شود، یکی از بزرگترین پروژه‌های تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف در بورس انرژی است.

این اوراق بانام و معاف از مالیات بوده و وجود اختیار خرید و فروش تبعی از ویژگی دیگر آن است که بر جذابیت آن می‌افزاید. بدین صورت که در صورت کاهش قیمت دارایی پایه موضوع این اوراق(بسته برق)، سرمایه گذاران از طریق اعمال اختیار فروش با نرخ 18 درصد بازدهی خود را تثبیت کرده و همچنین در صورت افزایش قیمت برق، مپنا با اعمال اختیار خرید 19 درصدی مانع از افزایش هزینه تامین مالی و تضمین سودی 18 الی 19 درصدی در سررسید برای سرمایه گذاران می‌شود.