موانع جلوگیری انحراف در بازار بدهی

20:33 - 1400/01/17
بازوی پژوهشی مجلس هفت مانع لغزش در بازار بدهی را شناسایی کرد که انتشار اسناد خزانه مبتنی بر یک قاعده مالی تضمین‌کننده پایداری مالی دولت، ممانعت از ایجاد بازار ثانویه غیرمتشکل برای این اسناد و تمرکز معاملات آن در بورس، جلوگیری از تبدیل شدن اسناد خزانه اسلامی به ابزاری برای بازی پونزی دولت، ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی و انتشار اسناد خزانه اسلامی و پیشگیری از آثار سوء انتشار اوراق بر نظام بانکی، اتخاذ تدبیری مناسب در مورد هموارسازی زمانبندی انتشار اسناد، بازنگری در موضوع حفظ قدرت خرید و تسریع در فرآیندهای تخصیص اسناد به اقشار و سازمان‌های هدف در مقام راهکارهای اصلی جلوگیری از انحراف بازار بدهی محسوب می‌شود.

گرچه بازار بدهی همواره به‌عنوان کلید رونق اقتصادی مورد تاکید کارشناسان بوده است، اما بی‌توجهی به برخی ملاحظات می‌تواند منجر به خروج این بازار از ریل شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هفت منشا احتمالی لغزش در انتشار اوراق خزانه اسلامی را شناسایی کرده است. بنابراین قاعده‌مند شدن زمان انتشار و منابع مالی تسویه اسناد خزانه، استفاده از بازار ثانویه متشکل، خودداری دولت از تامین هزینه‌های جاری با اوراق بدهی، هماهنگی با بازار پول و تسریع در فرآیند انتشار اوراق، راهکارهای اصلی جلوگیری از انحراف بازار بدهی محسوب می‌شوند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجا و گزارش «دنیای اقتصاد» را اینجا بخوانید.