دولت برای تامین میلگرد طرح ها وام میدهد

16:03 - 1400/01/17
قرارداد تسهیلات مالی برای خرید میلگرد مورد نیاز بخشی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انعقاد میشود.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از هیات دولت، دولت با توجه به ضرورت تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی و تأمین بخشی از میلگرد مورد نیاز این طرح ها و برای جلوگیری از تطویل زمان انتشار فراخوان شناسایی تأمین کنندگان مالی و اجتناب از انعقاد قراردادهای متعدد توسط دستگاه های اجرایی طرح های موصوف و نیز اعمال مدیریت یکپارچه فرآیند کار، به این وزارتخانه اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به منظور تأمین سرمایه در گردش و به صورت مستقیم با بانک مسکن اقدام نماید.

بر این اساس، دوره تأمین مالی از زمان عملیاتی شدن قرارداد تسهیلات مالی به مدت چهار سال شامل یک سال دوره پرداخت تسهیلات، یک سال دوره تنفس در بازپرداخت تسهیلات و دوسال دوره بازپرداخت اقساط به صورت سالانه (در پایان هر سال یک قسط) می باشد. تسهیلات در قبال تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور پیش بینی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در قوانین بودجه سنواتی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می گردد.