روند شاخص سهام برای هفته منتهی به 6مرداد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

روند شاخص سهام برای هفته منتهی به 6مرداد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

65