نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
60,103.11 69.36 0.12
65