اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
اپرداز
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
آسیاتک
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
اپرداز
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اوان
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
اپرداز
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اپرداز
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
اپرداز
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
اپرداز
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اپرداز
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
اوان
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
اوان
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اوان
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
اپرداز
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
آسیاتک
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
های وب

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
18,009.31 493.02 2.74
65