نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
64,743.97 440.84 0.68
65