نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
43,243.82 106.34 0.25
65