نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
54,988.56 194.00 0.35
65