سهم سبزپوش روز ریزشی بورس
غنوش
جدال «سودآوری» و «تجدید ارزیابی» در قاسم/ ده درصد اصلاح پس از جهش ده برابری آیا غذایی‌ها مستحق رشدهای چندصد درصدی هستند؟
نگاهی به گزارش‌های ماهانه شهریور (قسمت اول)
غگرجی
برآورد تحلیل‌گران بورسی از حباب کوچک‌تر‌ها (بخش پنجم)
غبشهر
خروج تمدن از سرمایه‌گذاران درصدی «غچین»
غچین غشهداب
عملکرد شرکت‌های غذایی بورسی در خرداد سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم)
غچین
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم)
غبشهر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
غگلپا غگل
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش چهارم)
غگرجی
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
غسالم
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش اول)
غاذر
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات درخصوص ارائه درخواست پذیرش دربازار بالاتر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
غصینو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع غذایی مینو فارس)
غپینو
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
غپینو
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
PDF
غاذر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
غفارس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت به پخش)
وبشهر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
تبرک
اعلام شماره تماس امور سهام و شماره فکس شرکت (به پیوست)
غبهار
اعلام شماره تماس امور سهام و فکس شرکت (به پیوست)
غشهداب
اعلام شماره تماس امور سهام و شماره فکس شرکت (به پیوست)
تبرک
اعلام شماره تماس امور سهام و فکس شرکت (به پیوست)
غپونه
افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
غدام
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
غنوش
افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
غشوکو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
غگلپا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
15,626.25 367.84 2.35

نمادهای زیر مجموعه

خوراک‌ دام‌ پارس‌ (غدام) دشت‌ مرغاب‌ (غدشت) تولیدی‌مهرام‌ (غمهرا) توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ (وبشهر) بهنوش‌ ایران‌ (غبهنوش) پارس‌ مینو (غپینو) شهد ایران‌ (غشهد) گلوکوزان‌ (غگل) لبنیات‌کالبر (غالبر) سالمین‌ (غسالم) بیسکویت‌ گرجی‌ (غگرجی) شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان) لبنیات‌ پاک‌ (غپاک) کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر) صنعتی‌ بهشهر (غبشهر) کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین (غچین) نوش‌ مازندران‌ (غنوش) مارگارین‌ (غمارگ) پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ (غشاذر) شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفا) پاکدیس (غدیس) شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) ذرت دانه تحویل9510نگین دانه (ذرت9510-03) ذرت دانه ای تحویل9510انبارصفری (ذرت9510-05) ذرت دانه تحویل9510انبارزالوآب (ذرت9510-10) ذرت تحویل 9510 دانه بذراهورا (ذرت9510-07) ذرت دانه تحویل9510انبارخورشیدی (ذرت9510-01) ذرت تحویل 9510 اصلاح بذربیستون (ذرت9510-18) ذرت تحویل9510غرب دانه بیتا (ذرت9510-15) ذرت دانه تحویل9510انبار بهرامی (ذرت9510-13) ذرت تحویل 9510 دانیال بیستون (ذرت9510-08) شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) صنعتی بهپاک (بهپاک) اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا) صنعتی مینو (غصینو) کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) کیوان (غیوان) شوکو پارس (غشوکو) گز سکه (گزسکه ) کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) صنعتی بهپاک (بهپاک) مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (غنیلی) زعفران نگین زرین9702 (زعف9702-05) زعفران رشته ممتاز9702مشرق زمین (زعف9702-03) زعفران دسته زرین9702 (زعف9702-07) ذرت 9611 انبار شهیدبهشتی بی سی (ذرت9611-58) زعفران تحویل 9611 اتحادیه رضوی (زعف9611-01) جودامی 9606انبارکشت وصنعت مغان (جو9606-09) جو دامی9606انبار سعیدآباد (جو9606-03) زعفران پوشال معمولی زرین9702 (زعف9702-06) جو دامی9606 انبارشماره 2 سنندج (جو9606-16) ذرت 9611 انبار شهید بهشتی دیلم (ذرت9611-59) جو9606ت.روستائی بوئین زهرا (جو9606-11) ذرت دانه ای تحویل9611انبارصفری (ذرت9611-60) جو دامی9606 انبار شهید بابائی (جو9606-05) جو دامی 9606 انبار امین آباد (جو9606-01) ذرت دانه 9611 انبارخورشیدی (ذرت9611-63) ذرت دانه 9611 انبارزرین دانه (ذرت9611-61) ذرت دانه9611انباربهرامی (ذرت9611-70) ذرت دانه9611انبارنوردانه تیران (ذرت9611-68) ذرت دانه9611انباربذربیستون (ذرت9611-73) ذرت دانه 9611 انباربهاردانه (ذرت9611-65) ذرت دانه9611انبارتعاونی مهریک (ذرت9611-67) ذرت دانه9611انبارنگین دایار (ذرت9611-69) ذرت دانه9611انبارعبدلی (ذرت9611-71) ذرت دانه9611 انبارقره دانه غرب (ذرت9611-66) پسته فندقی30-28درجه1طلاسبز9612 (پست9612-01) ذرت دانه9612انبارعقیلی(ن) (ذرت9612ن50) ذرت دانه9612انبارداراب(ن) (ذرت9612ن46) ذرت دانه9612انبارسبیلی(ن) (ذرت9612ن09) ذرت دانه9612 انباردان طلا(ن) (ذرت9612ن37) ذرت دانه9611انبارالیاسی(ن) (ذرت9611ن87) ذرت دانه9612 انبارخ آبسالان(ن) (ذرت9612ن31) ذرت دانه9611انبارلبوحسینی(ن) (ذرت9611ن86) ذرت دانه9612انبارصفی آباد(ن) (ذرت9612ن13) ذرت دانه9612 انبار شوش(ن) (ذرت9612ن98) ذرت دانه9612انبارآبگرمک(ن) (ذرت9612ن26) ذرت دانه9612 انبارقائدی(ن) (ذرت9612ن38) ذرت دانه9612انباروحدت(ن) (ذرت9612ن48) پسته فندقی34-32سبزدانه9612(پ) (پست9612پ06) ذرت دانه9612 انبارخوب(ن) (ذرت9612ن53) ذرت دانه9612 انبارمحمدی(ن) (ذرت9612ن45) پسته فندقی32-30سبزدانه9612(پ) (پست9612پ05) ذرت دانه9612 انبارزردانه(ن) (ذرت9612ن36) ذرت دانه9612انباربنوت(ن) (ذرت9612ن11) ذرت دانه9611انبارسیفی(ن) (ذرت9611ن80) ذرت دانه9612انباردانه طلایی(ن) (ذرت9612ن06) ذرت دانه9611انبارمحمدی فرد(ن) (ذرت9611ن79) ذرت دانه9612انباررجائی(ن) (ذرت9612ن49) زعفران پوشالمعمولی زرین9702(ن) (زعف9702ن06) ذرت دانه9612انبارطلایی ذهاب(ن) (ذرت9612ن96) زعفران نگین زرین9702(ن) (زعف9702ن05) ذرت دانه9612انباراتحاد(ن) (ذرت9612ن51) ذرت دانه9612انبارشاداب(ن) (ذرت9612ن01) ذرت دانه 9612 انبار امیری(ن) (ذرت9612ن93) ذرت دانه 9612 انبار شجاع(ن) (ذرت9612ن91) ذرت دانه9611انبارباباخانی(ن) (ذرت9611ن83) ذرت دانه 9612 انبار پیلتن(ن) (ذرت9612ن90) ذرت دانه9612 انباربیگی(ن) (ذرت9612ن39) ذرت دانه9611انباررعیت پیشه(ن) (ذرت9612ن89) ذرت دانه9611انبارشهیدبابایی(ن) (ذرت9612ن88) ذرت دانه9611انبارکامیاران (ذرت9611-75) ذرت دانه9612 انبار کریمی(ن) (ذرت9612ن95) ذرت دانه9611انباردانیال بیستون (ذرت9611-77) ذرت دانه9611انباربراتی(ن) (ذرت9611ن85) پسته فندقی34-32طلاسبززرند9612 (پست9612-03) ذرت دانه9611انبارزالوآب (ذرت9611-76) ذرت دانه9611انبارگنجی (ذرت9611-78) ذرت دانه9612انبارسرخه دانه(ن) (ذرت9612ن10) ذرت دانه9612انبارتعاونی فسا(ن) (ذرت9612ن40) ذرت دانه9611انبارمرادی(ن) (ذرت9611ن81) ذرت دانه9612 انبار دهقانان(ن) (ذرت9612ن97) گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک) ویتانا (غویتا) نوش پونه مشهد (غپونه) کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (غبهار) ویتانا (غویتا)
65